Deklaracja PIT 38 jest często wybieranym dokumentem. Kiedy należy z niej skorzystać? Jaki jest termin rozliczenia? Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo szczegółów. 

Deklaracja PIT 38 – jakie przychody? 

PIT 38 jest przeznaczony dla osób, które w roku podatkowym rozliczały przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub ze spółki komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej. Dotyczy ona też odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, czy pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw, które z nich wynikają. PIT 38 to deklaracja dla osób, które uzyskały przychód lub ponieśli koszty z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. 

PIT 38 to dokument, który należy rozliczyć w przypadku objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną, a także w przypadku wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny lub w innej postaci niż przedsiębiorstwo.    

PIT 38 – jaki jest termin rozliczenia? 

Na rozliczenie PIT jest czas do 2 maja 2023 roku. Jest to związane z tym, że w roku kiedy ostatni dzień kwietnia wypada na dzień ustawowo wolny bądź sobotę, termin na rozliczenie przesuwa się na kolejny dzień roboczy. 

Przychody, które pochodzą z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach oraz z papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu jako przychody należne, jednak nie zostały one naprawdę otrzymane. 

Program online pozwala pobrać formularz PIT bezpośrednio z Portalu Ministerstwa Finansów. W tym formularzu PIT można dokonać korekt na przykład takich jak: koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe czy dodatkowe przychody. Program daje też możliwość natychmiastowej akceptacji czy odrzucenia jej i wykonania ponownie. 

Podatnicy, którzy ponieśli koszty uzyskania przychodów powinni zbadać PIT 8C i przepisy podatkowe, przed zatwierdzeniem swojej deklaracji. 

PIT 38, a strata z lat ubiegłych

Rozliczenie zysków i strat odbywa się zgodnie z rachunkiem inwestycyjnym. Jeśli podatnik dokonał szeregu działań, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy. W tym wypadku dochodów z tytułu dywidend i przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie powinno się pomniejszać o straty, jakie zaistniały w funduszach kapitałowych i innych stratach z kapitałów pieniężnych oraz praw majątkowych, które poniesione zostały w latach ubiegłych. Natomiast straty, jakie zaistniały w związku ze zbyciem udziałów, akcji czy papierów wartościowych mogą zostać rozliczone i jednocześnie mogą one obniżyć przychód, który uzyskiwany jest z tej grupy inwestycji. 

Za 2022 rok jest możliwość, by wykorzystać w 100% straty, w momencie, gdy nie przekraczają one 5 000 000 złotych. Kwota, która zostanie nieodliczona musi podlegać rozliczeniu w następnych latach pięcioletniego okresu. Jednak należy pamiętać, że kwota obniżenia w którymkolwiek z lat nie może być wyższa niż 50% wysokości tej straty i może obniżyć dochód, który uzyskiwany jest z innego źródła w następujących po sobie pięciu następnych latach podatkowych. Jednakże kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% wysokości straty. 

PIT 38 – ważne informacje 

 Na działalności gospodarczej, jeśli sprzedaż jest dokonywana w jej ramach, nie można rozliczyć tej deklaracji. W takim wypadku przychód bądź stratę trzeba będzie zadeklarować w formularzu PIT 36 lub PIT 36L. Cudzoziemcy, którzy planują opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej deklarację za rok podatkowy, muszą złożyć przed opuszczeniem przez siebie kraju. 

Dodatkowo, jeśli cudzoziemiec uzyskiwał na terenie Polski przychody, a w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania jest informacja o zastosowaniu innej niż 19% stawki podatkowej, zastosowanie bądź zadecydowanie o niezapłaceniu jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystko zostanie poprawnie udokumentowane.

Nowy Próg podatkowy III powinien skłonić osoby do kontrolowania wyznaczonej granicy. Jeśli zostanie ona przekroczona, wynagrodzenia mogą zostać objęte dodatkowym podatkiem. Jest to tzw. danina solidarnościowa. Obejmuje ona osoby, których dochód przekracza 1.000.000 złotych. Wynosi ona 4% podstawy jej ustalenia. Od 30.04 2021 podatnicy, którzy przekroczyli milion dochodów muszą złożyć tę dodatkową deklarację oraz zapłacić dodatkowe 4% nadwyżki ponad milion złotych.        

PIT 38,  jakie dokumenty? 

 Żeby rozliczyć przychody kapitałowe potrzebny będzie formularz PIT-8C. Taki dokument może być dostarczony przez biuro maklerskie lub przez brokera, za pośrednictwem którego podatnik nabył te papiery wartościowe. Za inwestora odprowadzany jest podatek, gdy jest on płatnikiem. Natomiast w momencie, gdy inwestor samodzielnie sprzedał akcje, sam musi wypełnić PIT-8C. 

Jeśli chodzi o kapitał, który zostały uzyskany za granicą, pojawia się pytanie: jak wypełnić formularz? Do rozliczenia dochodów kapitałowych zza granicy nie potrzeba wypełniać nic więcej, ponieważ są one ujęte w PIT 38. Osoby posiadające takie dochody kapitałowe powinny dodatkowo dołączyć załącznik PIT/ZG. Taki załącznik powinno się wypełnić dla każdego państwa, z jakiego zostały uzyskane dochody.