Najchętniej oferowaną przez pracodawców formą zatrudnienia jest umowa na czas określony. Wybierając taką umowę, pracodawca może swobodnie zatrudniać nowych pracowników i nie musi podawać przyczyny zwolnienia. Jeśli nie chce zawrzeć z pracownikiem umowy na czas nieokreślony, wystarczy, że nie przedłuży aktualnie obowiązującej. Umowa o pracę na czas określony może być bowiem zawarta tylko 3 razy, a łącznie nie może obejmować czasu dłuższego niż 33 miesiące. Po tym czasie nowo zawarte porozumienie musi być umową na czas nieokreślony, korzystniejszą z punktu widzenia zaangażowanego pracownika. Jak ubiegać się o przedłużenie zatrudnienia, aby uniknąć niedopowiedzeń i niejasności w stosunku pracy? Pomocna będzie pisemna prośba o przedłużenie umowy.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę – kiedy jest przydatne?

składanie podania o pracę

Decyzję o napisaniu podania podejmuje pracownik na podstawie indywidualnej sytuacji. Może się zdarzyć, że pracodawca nie informuje nas, czy zamierza kontynuować współpracę po wygaśnięciu aktualnej umowy. Dlaczego? Niekiedy pracodawca nie jest pewien, jaki jest stosunek pracownika do dalszej współpracy. Może więc czekać, aż ten wykona pierwszy ruch. Niepewność zatrudnienia ma nas skłonić do wykazania inicjatywy.

W takiej sytuacji piszemy podanie o przedłużenie umowy o pracę. Jest to wniosek, w którym zawieramy prośbę o wznowienie zatrudnienia i argumentujemy ją, wskazując korzyści dla pracodawcy i osobistą motywację do pozostania na stanowisku. Pracodawca musi ustosunkować się do podania – zgodzić się na przedłużenie umowy lub odmówić. Jeśli nie przewiduje dla nas stałego zatrudnienia, dowiemy się o tym odpowiednio wcześnie. Dzięki temu będziemy mogli poszukać nowej pracy, zanim umowa na czas określony wygaśnie.

Przedłużenie umowy w sposób dorozumiany

Pismo o przedłużenie umowy pozwala uniknąć sytuacji, w której pracownik po zakończeniu umowy na czas określony nadal przychodzi do miejsca pracy i wykonuje swoje obowiązki, a jego stosunek pracy pozostaje nieuregulowany. Jeśli nasza umowa była już przedłużana 3 razy lub całkowity czas zatrudnienia przekroczył 33 miesiące, dalsze dopuszczanie nas do pracy wiąże się z dorozumianym zawarciem umowy na czas nieokreślony. Jeśli natomiast limit umów na czas określony nie został jeszcze wyczerpany, sytuacja jest niejasna. Bez pisemnego określenia warunków współpracy nie wiadomo, czy milczące przedłużenie umowy zaowocowało porozumieniem na czas określony, czy też nieokreślony. 

Jeśli nie napisaliśmy podania i znaleźliśmy się w takiej sytuacji, możemy ją skorygować. Przede wszystkim pracodawca jest odpowiedzialny za sporządzenie pisemnej umowy, określającej strony i warunki zatrudnienia. Jeśli nie zrobi tego, a my wciąż wykonujemy powierzane nam zadania, możemy prosić sąd o ustalenie stosunku pracy. W ten sposób zadbamy o swoje bezpieczeństwo – będziemy mogli domagać się wynagrodzenia i innych przywilejów pracowniczych (np. płatnego urlopu) za pracę wykonaną w okresie, kiedy nie obowiązywała spisana umowa. Z kolei pracodawca, który chciałby przedłużyć umowę jedynie na czas określony, powinien jasno wyrazić ten zamiar i sporządzić nowy kontrakt. W przeciwnym razie może się okazać, że domniemane jest zatrudnienie na czas nieokreślony.

Kiedy ograniczenia czasowe nie obowiązują?

Sądowe ustalenie stosunku pracy jest ochroną przed nadużyciem ze strony pracodawcy. Mógłby on bowiem próbować ominąć ograniczenie przedłużania umów na czas określony, podpisując umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę. Jest to działanie niezgodne z prawem i pracownik powinien być tego świadomy.

Istnieją jednak sytuacje, w których umowa na czas określony może obowiązywać dłużej niż 33 miesiące. Dotyczy to między innymi umów zawieranych z pracownikiem, który zastępuje osobę nieobecną – np. przebywającą na urlopie macierzyńskim lub posiadającą zwolnienie chorobowe. Innym przypadkiem jest zawarcie umowy na czas określony w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. Ponadto, więcej niż 3 umowy można zawrzeć w pracownikiem wykonującym pracę dorywczą lub sezonową. Wreszcie mogą wystąpić inne obiektywne przyczyny, które ostatecznie zadecydują o czasie trwania zatrudnienia.

Ciąża a przedłużenie umowy o pracę

ciąża a przedłużenie umowy o pracę

Wniosek o przedłużenie umowy o pracę w niektórych przypadkach nie będzie potrzebny. Dotyczy to kobiet w ciąży, które chciałyby przedłużyć kontrakt tylko do dnia porodu. Takie przedłużenie dokonuje się niezależnie od woli pracodawcy, o ile umowa nie jest zawarta na okres próbny. Możliwe jest także dyscyplinarne zwolnienie pracownicy. W innym wypadku stosunek pracy musi trwać do zakończenia ciąży, jeśli:

  • umowa została zawarta na okres dłuższy niż miesiąc
  • termin zakończenia umowy przypada po upływie 3 miesiąca ciąży
  • zakład pracy nie upadnie lub nie zostanie zlikwidowany
  • nie występują przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego.

Warto wspomnieć, że umowa przedłużona z powodu ciąży nie staje się umową na czas nieokreślony – nawet, jeśli czas trwania zatrudnienia przekroczył z tego powodu 33 miesiące.

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Wiemy już, kiedy o przedłużenie umowy na czas nieokreślony należy wystąpić, pisząc podanie. Przyjrzyjmy się teraz praktycznym aspektom pisania takiego wniosku, aby był w pełni poprawny formalnie. Odpowiednio sporządzone podanie może zachęcić pracodawcę do kontynuowania współpracy. Argumentacja w nim zawarta pokazuje bowiem zaangażowanie pracownika. Wyrażając zadowolenie z zajmowanego stanowiska, zapewnimy pracodawcę o tym, że jesteśmy gotowi wykonywać kolejne zadania i podejmować ewentualne wyzwania.

Informacje, które należy zawrzeć w podaniu

Podanie o przedłużenie umowy o pracę opiera się na kilku informacjach. Z formalnego punktu widzenia muszą w nim być zawarte: data i miejsce sporządzenia pisma, imię i nazwisko pracownika i nazwa zajmowanego stanowiska. Należy także umieścić w nim dane osoby decyzyjnej, która będzie rozpatrywała wniosek i dane adresowe zakładu pracy.

W ułożeniu treści może pomóc podanie o przedłużenie umowy o pracę do pobrania. Każdy wniosek jest indywidualny, więc korzystając z gotowego schematu, należy odpowiednio dostosować treść do osobistej sytuacji. Z pewnością powinniśmy zacząć od informacji, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy o pracę zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej przedłużenie. Warto napisać, że jesteśmy zadowoleni z wykonywanej dotąd pracy, dostrzegamy perspektywę rozwoju i jesteśmy gotowi kontynuować współpracę z firmą. Argumenty, które uzasadnią wartość naszej pracy, należy przedstawić zwięźle i rzeczowo. Język podania musi być oficjalny – nie mogą się w nim znaleźć potoczne sformułowania ani zbyt nacechowane emocjonalnie zwroty. Treść wniosku kończymy prośbą o jego pozytywne rozpatrzenie.

Przykład podania – wzór PDF i DOC

Jeśli chcemy skorzystać z gotowego szablonu, tutaj można pobrać wzór DOC i PDF podania o przedłużenie umowy o pracę. W razie potrzeby można dowolnie modyfikować treść, aby odpowiadała stanowisku i rodzajowi pracy, którą wykonywaliśmy. Pamiętajmy, że podanie po wypełnieniu należy wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem, zanim wręczymy je pracodawcy.

[miejscowość], dnia [XX miesiąca YYYY] r.

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[numer telefonu]

[imię i nazwisko lub tytuł adresata]
[nazwa firmy]
[adres firmy]

PODANIE O PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W związku ze zbliżającym się końcem umowy o pracę na czas określony w … (nazwa firmy), zwracam się z uprzejmą prośbą o jej przedłużenie na czas nieokreślony. Zatrudniony zostałem w dniu … (data zawarcia umowy) na stanowisku … (nazwa stanowiska). Termin zakończenia umowy przypada na dzień … (data zakończenia umowy).

Aktualnie wiążąca nas umowa o pracę została zawarta w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. Przez cały czas jej trwania stawiałem się w miejscu pracy terminowo i sumiennie wykonywałem wszystkie obowiązki na powierzonym mi stanowisku. Uzyskałem pełną wiedzę i zakres umiejętności potrzebnych do tego, by prawidłowo i dokładnie realizować powierzane mi zadania. Nie naruszałem wewnętrznych przepisów zakładu i nie nałożono na mnie żadnych kar pracowniczych. Dbałem o odpowiedzialny stosunek do mienia pracodawcy i udostępnionych mi narzędzi służących wykonywaniu pracy. (można wymienić ewentualne inne argumenty za przedłużeniem umowy o pracę)

Wyrażam zadowolenie z dotychczasowej współpracy. Chciałbym kontynuować pracę w … (nazwa firmy) na stanowisku … (nazwa stanowiska). Dobrze poznałem specyfikę stanowiska pracy, co pomoże mi jeszcze lepiej realizować wyznaczone zadania. Mam nadzieję, że jako wykwalifikowany pracownik spełniłem Pana/Pani oczekiwania i będę mógł dowieść swego zaangażowania, wykonując pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Kiedy należy złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

kiedy należy złożyć podanie

Czas, w którym należy złożyć w zakładzie pracy pismo o przedłużenie umowy, jest związany z okresem wypowiedzenia. W przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Przy zatrudnieniu trwającym powyżej 6 miesięcy, okres ten trwa miesiąc, a jeśli jesteśmy zatrudnieni ponad 3 lata, jest wydłużony do 3 miesięcy. W związku z tym decyzja o przedłużeniu umowy powinna być podjęta 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące przed zakończeniem kontraktu. Jeśli pracodawca do tego czasu nie poinformuje nas o zamiarze kontynuacji współpracy, warto wtedy złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę.

Warto wspomnieć, że do takiego podania można dołączyć wniosek o podwyżkę wynagrodzenia. To dobry krok, jeśli jesteśmy przekonani, że pracodawca jest zadowolony z naszej pracy. Nowa stawka wynagrodzenia znajdzie się od razu na nowej umowie, którą podpiszemy po wygaśnięciu poprzedniej. Taki wniosek należy odpowiednio uargumentować, na przykład wymieniając swoje sukcesy zawodowe i wyniki uzyskane w pracy. Z pomocą przyjdą także kursy i szkolenia odbyte w celu podniesienia kwalifikacji, a ich ukończenie można udowodnić, załączając kopię zdobytego certyfikatu.