Inwestowanie stało się modne i to fakt, z którym trudno się nie zgodzić. Jednak z drugiej strony trzeba wiedzieć, że wiążą się też z dużym ryzykiem i prawda jest taka, że więcej inwestorów traci niż zarabia. Dziś skupimy się na kontraktach terminowych takich jak kontrakty futures.

Czym są kontrakty terminowe?

Jest wiele narzędzi inwestycyjnych, które znacząco się od siebie różnią. Jeszcze inną kategorią są kontrakty terminowe. Czym więc jest taki kontrakt? To umowa sprzedaży, w której kupujący zobowiązują się do nabycia danego instrumentu, zaś sprzedający do sprzedaży, ale co ważne ma to nastąpić w ściśle określonym czasie po ściśle określonej cenie. Zobowiązanie może dotyczyć również określonej ilości instrumentu bazowego, a nawet zrównoważonego rozliczenia finansowego. Co ważne, instrumentem bazowym mogą być praktycznie dowolne wartości ekonomiczne, przy czym muszą dawać możliwość wyliczania. Należą do nich np. akcje, surowce, waluty, a nawet indeksy giełdowe. Początki kontraktów terminowych były ściśle związane z rolnictwem, a dokładnie z handlem płodami rolnymi oraz surowcami. Obecnie sytuacja w znaczący sposób się zmieniła i rzeczywiście instrumentami bazowymi stały się najbardziej pożądane wartości ekonomiczne. Kontrakty terminowe wykorzystuje się jako formę zabezpieczenia przed ryzykiem, które wynika ze zmiany ceny. Bardzo popularny jest tutaj kontrakt futures. Czas na jego temat dowiedzieć się więcej. 

Czym są kontrakty futures?

Transakcje pochodne, które zawierane są na rynku giełdowym określa się mianem futures, pod warunkiem, że sprzedający zobowiązuje się sprzedać jakąś ilość instrumentu bazowego w określonym czasie i w określonej cenie. Dotyczy to także sytuacji gdy kupujący zobowiązuje się kupić ustaloną część wybranego instrumentu bazowego w określonym terminie po ustalonej cenie. Cena zwana jest ceną terminową, zaś dzień, w którym obie strony zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji określa się mianem daty rozliczenia bądź też daty dostawy. Co ważne, kontrakty futures są produktami standaryzowanymi, a to oznacza, że zawierane są przez pośrednika na giełdach czy w izbach rozliczeniowych. Powszechnie uznaje się, że ryzyko tego typu transakcji jest minimalne, co dotyczy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Wynika to z faktu, że obie strony otrzymują depozyty zabezpieczające. Jeżeli inwestor nie złoży zabezpieczenia, to jego pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Występuje też standaryzacja, co oznacza, że z góry ustalone są zasady, których trzeba przestrzegać. Dotyczy to choćby terminów wykonania kontraktów, ale też ilości. Nie może być ona większa niż 4. Negocjacji podlega tylko i wyłącznie cena. 

Jaka jest cena kontraktów futures?

Cena kontraktów futures jest zbliżona do ceny natychmiastowej. Dzieje się tak, gdy skrócony zostaje czas do realizacji danego kontraktu. Takie założenia są efektem działania rynku oraz analizy inwestorów. Rozliczenie może odbywać się za pomocą pozycji długiej. W tym przypadku zapłata i przyjęcie instrumentu bazowego dokonywana jest w dniu rozliczenia. Alternatywą jest pozycja krótka. Tutaj osoby otwierające pozycję krótką zobowiązują się do sprzedania jakiejś ilości instrumentu bazowego po określonej cenie. Sprzedawca takiego kontraktu liczy, że ceny takiego instrumentu bazowego spadną, co pozwoli mu zarobić na transakcji.