Czym jest umowa (kupna) sprzedaży samochodu?

t

Czy znasz prawidłową nazwę tego typu umów?

Oficjalna i poprawna nazwa umowy kupna-sprzedaży to po prostu umowa sprzedaży (bez słowa „kupna”). W poniższym tekście to określenie jest stosowane w rozumieniu potocznym.

Umowa kupna sprzedaży samochodu ma na celu przeniesienie własności samochodu z jednej strony umowy (sprzedającego), na drugą stronę umowy (kupującego). Na podstawie umowy kupna sprzedaży samochodu, sprzedający zobowiązany jest do wydania samochodu kupującemu, a kupujący do zapłaty ustalonej ze sprzedającym ceny.

Co zawsze powinna zwierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Zawierając umowę kupna sprzedaży samochodu, należy pamiętać o kilku elementach. Dzięki nim umowa będzie skuteczna oraz zapewni każdej ze stron właściwą ochronę jej interesów.

Po pierwsze, warto pamiętać, że umowa kupna sprzedaży samochodu może zostać zawarta w dowolnej formie – nie tylko na piśmie, ale też ustnie, czy mailowo. Najlepiej jest jednak podpisać umowę – ogranicza to ewentualne problemy, które mogą się pojawić, gdyby pojawiły się problemy z jej wykonaniem – np. gdyby któraś ze stron nie chciała się wywiązać ze swojej części, lub że sprzedany samochód ma wady. Umowa na piśmie pomoże w takiej sytuacji ustalić, kiedy dokładnie doszło do sprzedaży auta, a także na co strony konkretnie się umówiły. Dodatkowo umowa zawarta na piśmie posłuży do załatwienia spraw związanych z wyrejestrowaniem i zarejestrowaniem samochodu, jak również do zawarcia umowy ubezpieczenia OC samochodu.

Przy podpisywaniu umowy kupna sprzedaży auta należy zwrócić uwagę na to, żeby znalazły się w niej takie elementy jak:

 1. oznaczenie stron – czyli wskazanie (opisanie), kto jest sprzedającym, a kto kupującym – należy wskazać imię, nazwisko, adres, a jeżeli jedna ze stron prowadzi firmę – wtedy oznaczenie nazwy i adresu firmy, podanie numeru NIP, REGON. Do umowy zawieranej z osobą, która nie prowadzi działalności godpodarczej warto też wpisać jej numer PESEL – jest to informacja niezbędna, w razie gdyby pomiędzy stronami umowy powstał spór, który musiałby zostać rozstrzgnięty przez sąd,
 2. oznaczenie przedmiotu umowy – czyli dokładny opis samochodu, który podlega sprzedaży. Warto pamiętać, aby opisać nie tylko najbardziej oczywiste elementy, takie jak marka, numer rejestracyjny, czy rok produkcji, ale też wskazać wszelkie oznaczenia, które pozwolą na ustalenie, o jaki konkretnie samochód chodzi (np. numer nadwozia – tzw. nr VIN, numer silnika, numer karty pojazdu, przebieg),
 3. wskazanie ceny, za jaką samochód zostanie sprzedany, a także sposobu i terminu płatności (gotówką/przelewem),
 4. wskazanie, kiedy samochód zostanie przekazany kupującemu,
 5. podpisy stron.

Dodatkowe elementy, które warto zawrzeć w umowie kupn-sprzedaży pojazdu

dodatkowe elementy kupna sprzedaży samochodu

W umowie kupna-sprzedaży samochodu warto też zawrzeć kilka dodatkowych elementów, dzięki którym strony mogą uniknąć potencjanych problemów, wynikających z niedomówień pomiędzy nimi. 

W umowie warto wymienić dodatkowe elementy, które muszą lub mogą zostać przekazane wraz z samochodem (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa OC wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej, ale także np.: dodatkowy komplet kluczyków, dodatkowy komplet opon). 

Z punktu widzenia sprzedającego, dobrze jest także dodać do umowy kupna sprzedaży pojazdu oświadczenia kupującego, że zapoznał się on ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Jednocześnie warto wspomnieć, że w interesie sprzedającego leży również zgodne z prawdą opisanie stanu technicznego samochodu – tylko takie działanie uchroni go bowiem przed odpowiedzialnością wobec kupującego za ewentualne wady pojazdu, wynikające z jego stanu, o których wiedział, a które mogą ujawnić się jakiś czas po zakupie.

W interesie kupującego jest natomiast dokładne zbadanie stanu technicznego pojazdu i sprawdzenie, czy jest on w umowie opisany zgodnie z prawdą oraz zadbanie o to, by cena wskazana na umowie odzwierciedlała faktyczną wartość samochodu.

Podsumowując – umowa kupna sprzedaży samochodu nie musi być długa i skomplikowana, powinna jednak jak najdokładniej opisywać to, co ustalą pomiędzy sobą kupujący i sprzedający. Zawsze natomiast powinna zawierać niezbędne minimum (datę zawarcia, oznaczenie stron, opis samochodu i datę jego przekazania kupującemu, cenę, podpisy).

Pobierz sprawdzony wzór umowy sprzedaży auta przygotowany w 2020 r. Druk dostępy w formatach: pdf, doc (word).

Zobacz wskazówki jak uzupełnić umowę:

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Niniejsza umowa została zawarta dnia /data/ r., w  /miejscowość/, pomiędzy:

/imię i nazwisko/, adres: …………………, PESEL: ………………, [opcjonalnie: prowadzącym działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: …………, posiadającym NIP: ………………, REGON: ………….]

 zwanym w dalszej części niniejszej umowy sprzedającym,

/imię i nazwisko/, adres: …………………, PESEL: ………………, [opcjonalnie: prowadzącym działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: …………, posiadającym NIP: ………………, REGON: ………….] 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy kupującym,

§1

 1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie ma kupującego własności samochodu marki ………., rok produkcji ……., nr silnika …….., numer rejestracyjny …….., nr karty pojazdu …….., nr VIN …….. .
 2. Sprzedający oświadcza, że według stanu na dzień zawarcia umowy samochód stanowi jego własność oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych,

§2

 1. W zamian za przeniesienie własności samochodu kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz sprzedającego ceny w wysokości ………. złotych oraz do odebrania samochodu od Sprzedającego.
 2. Zapłata ceny na rzecz sprzedającego nastąpi gotówką ALBO przelewem na rachunek bankowy sprzedającego o numerze ………….., w dniu wydania samochodu kupującemu.
 3. Wydanie samochodu kupującemu  nastąpi w dniu zawarcia umowy. Kupujący potwierdza odbiór samochodu.
 4. Wraz z wydaniem samochodu kupującemu, sprzedający wyda kupującemu: ….. kompletów kluczyków do samochodu, dowód rejestracyjny samochodu, kartę pojazdu oraz polisę ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej, [opcjonalnie: dodatkowe elementy w cenie samochodu, np. zapasowy komplet opon itp.]
 5. [opcjonalnie] Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

§3

 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

….……………………..                                                                       ……………………………..

/podpis sprzedającego/                                                           /podpis kupującego/

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży auta

Produkt w magazynie: 1

Ocena redakcji:
5